Porozumienie o wzajemnej współpracy

Pomiędzy ZG OSPS BHP a Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy.


Strony zgodnie zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania Celu Operacyjnego 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, Wyzwania demograficzne pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie  i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”. Porozumienie ze strony ZG OSPS BHP podpisali: Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPS BHP oraz dr inż. Józef Witczak, Wiceprezes ZG OSPS BHP a ze strony IMP im. prof. J. Nofera w Łodzi: prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań Naukowych, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego.